Move forward your electronic prototype done with Arduino: Design of Printed Circuit Boards (PCB) with KiCad

ENG

(CAST + CAT siguen)

Descripction

 • In this course we will leran how to design printed circuit boards (PCBs) from 0 till bring it to production.
 • We will focus the design on the development of the simon game in an Arduino shield form.
 • The software used is KiCad (kicad-pcb.org). It is an open source professional software that we ask you to brign already downloaded and installed. Please bring also a USB mouse, if not the design process slows down a lot.
 • We will learn which companies are there where we can send the gerber files in order to get our prototype build. Also we will learn the methodologies to DIY our PCBs.
 • Previous experience is not required.

Methodology

 • The methodology of the class is completly practical. We will present the activity first and then we will jump to the software.
 • With KiCad we will do the schematic, the routing of the PCB and all the steeps between the two process.
 • After the project is done we will learn how to create custom symbols and footprints.

Course goals

 • Undersant how a PCB project should be done
 • Learn how to use the KiCad software
 • Know the profesional and ameteur options that we have to get our design build

Teacher

Fèlix Vinyals is an electronic engineer and artist. For the professional part, he is the director of the electronic engineering studio LaInteractiva.io, where they design and create tailor made hardware for other companies. In the artistic field, he works in a variant of art that that he calls Biotronic Art, resulting in interactive installations that put together technology with human beings. He has given classes at the UB and the La Salle Barcelona Campus on programming and electronics subjects.

Important!

 • Bring your laptop
 • Bring a USB mouse, if not, the design process slows down a lot
 • Bring your laptop with the software already installed. http://kicad-pcb.org/download/

CAT

Descripció

 • En aquest curs aprendrem a dissenyar circuits impresos (PCB) des de l’inici fins al final per portar-lo a producció.
 • Enforcarem el disseny d’aquests circuits a que siguin shields per la popular plataforma Arduino.
 • Treballarem amb el software KiCad (www.kicad-pcb.org), una eina professional de codi lliure (gratuïta) de creació de circuits impresos (PCB), que els alumnes hauran de portar descarregada i instal·lada al seu ordinador portàtil, el qual és necessari que portin al curs amb un ratolí USB.
 • Veurem quines empreses hi ha a qui els i puguem enviar els nostres fitxers de fabricació generats, veurem els preus que hi ha i també veurem com ho podríem fer per tal de generar circuits impresos de manera casolana a casa nostra.
 • No es requereixen coneixements previs.

Metodologia

 • La metodologia de la classe és totalment pràctica. Primer presentarem el repte: dissenyar un shield per l’Arduino del popular joc del Simon. Veurem com son els components electrònics, entendrem l’esquema electrònic i un cop tinguem clar el disseny, l’implementarem amb el KiCad.
 • Amb el KiCad crearem l’esquemàtic, farem el disseny del circuit imprès, i veurem tots els passos delicats que cal fer entremig per acabar generant els fitxers Gerber que s’han d’enviar a fàbrica.
 • Un cop acabada la shield del Simon veurem com crear simbols i petjades a mida.

Objectius del curs

 1. Entendre com enfocar el disseny d’un circuit imprès (PCB)
 2. Aprendre a utilitzar el programa de disseny de circuits impresos KiCad
 3. Saber quins opcions professionals i amateur hi ha de fabricació física del circuit imprès

Docent

Fèlix Vinyals és enginyer electrònic i artista. Per la part professional, dirigeix l’estudi d’enginyeria electrònica LaInteractiva.io, on dissenyen i creen hardware fer a mida pels seus clients. En l’àmbit artístic treballa una variant d’art que anomena Art Biotrònic, que resulta amb instal·lacions interactives que barregen la tecnologia amb l’èsser humà. Ha donat classes a l’UB i el Campus La Salle Barcelona de temes relacionats amb programació i electrònica.

IMPORTANT!

 • Has de dur el teu portàtil.
 • Es recomana portar ratolí USB, sinó, el disseny de circuits impresos es farà molt dificultós amb el touchpad d’un portàtil.
 • Has de portar el següent software KiCad instal·lat de casa. És gratuït. Te’ls pots descarregar a:
 • KiCad: http://kicad-pcb.org/download/

CAST

Evoluciona tu prototipo electrónico hecho con Arduino: diseño de Circuitos Impresos (PCB) con KiCad

Descripción

 • En este curso aprenderemos a diseñar circuitos imprimidos (PCB) desde el inicio hasta el final para llevarlo a producción
 • Enfocaremos el diseño del circuito diseñado a que sea una shield para el Arduino
 • Trabajaremos con el software KiCad (www.kicad-pcb.org) , una herramienta profesional de código libre (gratuita) de diseño de circuitos impresos (PCB). Como alumno tendrás que venir con el software descargado e instalado. Traete un mouse, sino es muy complicado hacer el diseño con el touchpad.
 • Veremos que empresas hay donde podamos enviar nuestros ficheros de fabricación generaros, veeremos precios y como lo podríamos hacer también para fabricar los circuitos impresos de modo DIY en tu casa.
 • No se requeieren conocimientos previos

METODOLOGÍA:

 • La metodología de la clase es totalmente práctica. Primero presentaremos el reto: diseñar un shield con el Arduino del popular juego de Simon. Veremos como son los componentes electrónicos, entenderemos el esquema electrónico y una vez tengamos claro el diseño, lo implementaremos con el KiCad.
 • Con el KiCad crearemos el esquema, haremos el diseño del circuito impreso y veremos todos los pasos delicados que hay que hacer entremedio para acabar generando los ficheros Gerber para enviarlos a fábrica.
 • Una vez acabada la shield de Simon veremos cómo crear símbolos y huellas a medida.

Objetivos del curso

 • Entender como enfocar el diseño de un circuito impreso (PCB).
 • Aprender a utilizar el programa de dissenyo de circuitos impresos KiCad.
 • Conocer las opciones profesionales y amateur que hay para fabricar físicamente nuestros circuitos impresos.

Docente

Félix Vinyals es ingeniero electrónico y artista. Por la parte profesional, dirige el estudio de ingeniería electrónica LaInteractiva.io, donde diseñan y crean hardware hecho a medida para sus clientes. En el ámbito artístico trabaja en una variante de arte que llama Arte Biotronico, que resulta en instalaciones interactivas que mezclan la tecnología con el ser humano. Ha dado clases en la UB y el Campus La Salle Barcelona de temas relacionados con programación y electrónica.

IMPORTANTE:

 • Los alumnos han de traer su portátil.
 • Se recomienda traer ratón USB, sino el diseño de circuitos impresos se hará muy difícil con el touchpad de un portátil.
 • Tienes que tener el software instalados. Te los puedes descargar gratuitamente en: http://kicad-pcb.org/download/

Info